صفحه اصلی > هزینه های شرکت در همایش
.: هزینه های شرکت در همایش

ردیف شرکت کنندگان هزینه شرکت کنندگان در همایش
1 عادی بدون مقاله 1,500,000 ریال
2 عادی با مقاله 2,000,000 ریال
3 دانشجویان و اساتید بدون مقاله 1,000,000 ریال
4 دانشجویان و اساتید با مقاله   1,500,000 ریال
 
 به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند جهت ثبت نام در همایش، لطفا مبلغ ثبت نام را مطابق با آنچه در منوی ثبت نام و ارسال مقاله، قسمت هزینه های شرکت در همایش آمده است، به شماره حساب 924926929 متعلق بهکنگره بین المللی عمران بانک ملت شعبه پزشکی واریز نمایند.
لطفا پس از واریز مبلغ ثبت نام، فیش واریزی را به شماره 36233569-071 فاکس فرمایید.
ضمنا تصویر فیش واریزی را در حساب کاربری خود در "کنترل پنل کاربران" بحش "ارسال فیش" نیز بارگذاری فرمایید.