صفحه اصلی > هزینه های شرکت در همایش
.: هزینه های شرکت در همایش

ردیف شرکت کنندگان هزینه شرکت کنندگان در همایش
1 عادی بدون مقاله 1,500,000 ریال
2 عادی با مقاله 2,000,000 ریال
3 دانشجویان و اساتید بدون مقاله 1,000,000 ریال
4 دانشجویان و اساتید با مقاله   1,500,000 ریال