صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

 مدیر همایش: مهندس کورش نامدار علی آبادی (مدیرعامل گروه مهندسان مشاور پارس چگالش)
دبیر اجرایی همایش: 
دکتر رضا میرزایی محمود آبادی، استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد استهبان
دبیر علمی همایش:
دکتر ناصر طالب بیدختی، استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
مسئول دبیرخانه همایش: 
مهندس سامان حکمت (گروه مهندسان مشاور پارس چگالش)
کمیته اجرایی همایش:
مهندس محمد مهدی محبی (گروه مهندسان مشاور پارس چگالش)
مهندس سامان حکمت (گروه مهندسان مشاور پارس چگالش)
مهندس هاجر حسینی (گروه مهندسان مشاور پارس چگالش)
دکتر لیلا شهریاری(گروه مهندسان مشاور پارس چگالش)              
                  مهندس پریسا کریمی (گروه مهندسان مشاور پارس چگالش)
مهندس امین فیلی (گروه مهندسان مشاور پارس چگالش)
مهندس بهنام ضرغامیان (گروه مهندسان مشاور پارس چگالش)
مهندس محمد رضا سیادت (کارشناس امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
مهندس علی طوبی فرد (کارشناس دفتر فنی استانداری فارس)
مهندس محمد حسین یزدیان (کارشناس دفتر فنی استانداری فارس)
کمیته علمی همایش:
           دکتر ناصر طالب بیدختی، استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز        
        
         دکتر نادر هاتف،
استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

         دکتر مجتبی جهان اندیش، استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

        دکتر قاسم حبیب آگهی، استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

         دکتر فریدالدین پیرویان، استادیار بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

        دکتر سولماز سعادت، استادیار بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

       دکتر مریم دهقانی،استادیار بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

       دکتر محمد رضا سلیمانی کرمانی، عضو هیئت علمی و مدیر بخش مهندسی راه و روسازی 
مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

       دکتر مهدی نعمتی
، هیئت علمی بخش فناوری های بتن مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

       دکتر مهدی چینی، هیئت علمی بخش فناوری های بتن 
مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی